سبک زندگی

محسن رضایی کمک رستم قاسمی آمد/ انتظار برای ساماندهی بازار اجاره

معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی طی نشستی در هفته جاری به موضوع ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره بها ورود کردند.

مشاهده مطالب بیشتر

«ساختمان آلومینیوم» ایمن نیست

سبک زندگی

محسن رضایی کمک رستم قاسمی آمد/ انتظار برای ساماندهی بازار اجاره

معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی طی نشستی در هفته جاری به موضوع ساماندهی بازارهای مسکن و اجاره بها ورود کردند.

مشاهده مطالب بیشتر

«ساختمان آلومینیوم» ایمن نیست